Rice Store Pop Up in Parco, Shibuya, Japan

Rice Store tự hào là một phần trong hệ sinh thái của Rice. Đây là cơ hội để chúng tôi và và cộng đồng thể hiện sứ mệnh của mình, thông qua cánh cửa thương mại. Đối với chúng tôi, Rice Store là nơi mỗi sản phẩm đều có thể được mọi người chạm và cảm nhận. Rice Store chứng minh tất cả những gì chúng tôi đại diện, rằng chúng tôi là một công ty giàu đam mê; kết nối cộng đồng, văn hóa và những ý tưởng lớn; thiết kế cho tính bền vững và cho những điều tốt đẹp. Rice Store đã có mặt với cửa hàng trực tuyến, cùng các cửa hàng Pop Up trên khắp thế giới—mang thiết kế từ Việt Nam đi xa hơn. Cửa hàng Pop Up đầu tiên diễn ra tại PARCO, một biểu tượng của Shibuya ở Tokyo, trong không gian sự kiện có tên là COMING SOON.
Sự kiện này là cơ hội để Rice Store truyền bá sứ mệnh và tuyên ngôn của mình.

Được sáng tạo và thương mại,
để trở thành cánh cửa kết nối văn hoá,
để lan toả những câu chuyện phi thường.

+ more

- less